Alteryx

Alteryx on ohjelmistoratkaisu, jolla hoituu datan yhdistely, datan muokkaaminen ja datan valmistelu. Datan kanssa työskentelevien ajasta kuluu eri arvioiden mukaan 60-80% datan valmisteluun ja 20-40% varsinaiseen analysointiin. Tilanne pahenee edelleen uusien datalähteiden lisääntyessä ja datan määrän kasvaessa. Alteryx muuttaa tämän mahdollistamalla helpon datan yhdistelyn eri lähteistä, sen puhdistamisen sekä valmistelun analyysiä varten yhdellä intuitiivisella ja visuaalisella työnkululla. Perinteisiin tapoihin verrattunna tämä on jopa 100x nopeampaa – riviäkään ohjelmoimatta. Haluttu datasetti voidaan toimittaa valitsemaasi muotoon tai työkaluun, kuten Tableau, Qlik tai Power BI, jatkokäsiteltäväksi tai jaeltavaksi loppukäyttäjille.

Pääsy kaikkeen dataan

Alteryx tukee suoraan valtavaa määrää erilaisia datalähteitä: Exceleistä tietovarastoihin (esim. SQL, Oracle, DB2…), paikkatietoon (esim. ESRI, GIS, GeoJSON…) tai pilvisovellusten dataan (esim. Twitter, Salesforce, Foursquare…) ja Big Data -lähteisiin, kuten Hadoop (ml. Cloudera & MapR), NoSQL (MongoDB) tai Teradata. Myös API-rajapinnoista, kuten SOAP/REST, tai suoraan web-sivulta datan hakeminen onnistuu; riippumatta siitä, onko data xml, json tai html-muotoista. Hakuja ketjuttamalla voidaan toteuttaa vaativiakin integraatioita.

Valmistele, puhdista ja korjaa

Joskus varsin pienet asiat vaativat suhteettomasti aikaa. Datan poikkeava muotoilu, pisteet, pilkut, turhat välilyönnit ja monet muut datasta löytyvät piirteet haittaavat sen hyödyntämistä. Datan laatuongelmilta välttyy tuskin kukaan. Virheellisten tietojen suodattaminen, puuttuvien tietojen korvaaminen, viite-eheydet ja muut datan tarkistamiseen ja korjaamiseen liittyvät tarpeet on ratkaistava ennen tietojen hyödyntämistä. Alteryx:in käyttöliittymällä voidaan prosessinomaisesti seurata ja varmistaa eri vaiheissa datan oikeellisuus ja tehdä tarvittavat korjaukset.

Yhdistä ja aggregoi

Riippumatta lähdejärjestelmän formaatista, eri lähteiden data saadaan yhdistettyä hallitusti ja yhdistämättä jääneet tiedot havainnoitua. Data voidaan koostaa jatkokäsittelyn kannalta sopivalle tarkkuustasolle. Tehokas datan esikäsittely on myös suorituskykymielessä järkevää ja vähentää tietokantojen kuormaa. Alteryxillä voidaan aggregoinnin lisäksi mm. kääntää tiedot sarakkeista riveiksi, mutta myös riveistä sarakkeiksi. Yksinkertaisia työkaluja yhdistelemällä monimutkainenkin ongelma saadaan purettua osiin ja ratkaistua.

Vie tulosjoukko eteenpäin

Valmis data voidaan kirjoittaa tietokantaan (esim. Oracle, Netezza, DB2, SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Sybase, MondoDB, Hive, Teradata, Cloudera Impala, HP Vertica, Greenplum/Pivoal, Amazon Redshift…), tiedostoon (PDF, DOC, PPT, HTML…) tai viedä suoraan Tableau (.tde) tai QlikView (.qvx) -sovelluksiin jatkokäsittelyä ja jakelua varten. Lopputulos voidaan myös viedä useaan eri formaattiin samalla kertaa.

Haluatko kokeilla itsenäisesti Alteryxiä?

Alteryx ja edistynyt analytiikka

Edistynyt analytiikka, erityisesti ennakoiva analytiikka, on nousemassa merkittäväksi kilpailutekijäksi yhä useammassa yrityksessä – eikä pelkästään niissä kaikkein suurimmissa. Alteryxin avulla edistynyt analytiikka on kaikkien datan kanssa työskentelevien saatavilla niin kustannusten kuin helppokäyttöisyyden puolesta. Alteryx:issä on yhdistetty R-kieli intuitiiviseen ja visuaaliseen työnkulkuun ja tehtäviin, jonka avulla esim. ennakoiva analytiikka ja sen sovellukset ovat kaikkien datan kanssa työskentelevien ulottuvilla. R-kieltä ja sille löytyviä laajennuspaketteja (kirjastoja) voidaan käyttää myös suoraan Alteryx:issä, joka mahdollistaa R:llä valmiiksi toteutettujen algoritmien ja grafiikkaominaisuuksien hyödyntämisen.

Ennakoiva analytiikka

R-kieleen perustuvien valmiiden työkalujen ja analyyttisten sovellusten avulla pystytään vastaamaan liiketoiminnan vaatimuksiin tuottamalla ennakoivan analytiikan malleja, kuten regressioanalyysi, klusterointi, päätöspuut, satunnainen metsä, A/B-testaus ym. Käyttökohteita näille löytyy esim. asiakaskäyttäytymisen ennakoinnissa, asiakaspoistuman ennakoinnissa, segmentoinnissa ja kampanjoinnin kohdistamisessa. Edistyneessä analytiikassa käytetään usein Big Data-lähteitä, kuten Hadoop (ml. Cloudera & MapR), NoSQL (MongoDB), Teradata tai Amazon Redshift, joita Alteryx tukee datalähteinä ja/tai tiedon talletuspaikkoina.

Paikkatieto

Analyyseissä voidaan hyödyntää laajasti paikkatietoa ja spatiaalista analytiikkaa: toimipaikkojen ja asiakkaiden sijainnit, ajoajat, peitot ym. Rikastamalla olemassa olevaa dataa paikkatiedolla, esim. avoimen datan lähteistä, saadaan uusi ulottuvuus liiketoiminnan analysointiin. Pisteiden, polygonien ja shape-tiedostojen käsittelyyn löytyy runsas työkaluvalikoimansa, joilla paikkatiedot saadaan osaksi muuta dataa.

Alteryxin eri lisensointimallit

Voit lukea tarkemmin Alteryxin eri lisensointimalleista ja hinnoittelusta Alteryxin tilaussivultamme.

Haluatko tutustua syvemmin Alteryxiin?

Itsepalveluanalytiikan voimakaksikko: Alteryx ja Tableau

Alteryx ja Tableau muodostavat yhdessä kattavan kokonaisuuden, jolla analytiikkatarpeet saadaan hoidettua alusta loppuun. Visuaalisen analytiikan tuottamisessa Tableaulla voidaan hoitaa monet asiat yksinkertaisesti ja tehokkaasti. Monissa tapauksissa tätä voidaan kuitenkin tehostaa merkittävästi Alteryx:in avulla, varsinkin jos data ei ole sellaisenaan valmista analysoitavaksi, saadaan se muokattua yksinkertaisempaan tai tehokkaammin visualisoitavaan muotoon. Yhdessä näillä välineillä analyytikko pystyy hyödyntämään kaikki tarvittavat datalähteet Excelistä ja tietokannoista API-rajapintoihin ja some-kanaviin asti. Alteryx:in paikkatieto- ja edistyneen analytiikan välineiden tulokset voidaan esittää saumattomasti Tableaun avulla.

Esimerkkikuva Alteryx:in yksinkertaisesta workflowsta Esimerkki Alteryx:in workflowsta

Itsepalveluperiaate kaiken pohjana

Analytiikkatarpeet ovat usein hyvin erilaisia verrattuna muihin IT-tarpeisiin. Niille tyypillistä on vaatimus nopeasta toteutussyklistä mahdollisesti puutteellisin lähtötiedoin ja epävarmuus halutusta lopputuloksesta. Tämä asettaa työvälineille haasteen toimia mahdollisimman joustavasti erityyppisissä analytiikkatarpeissa pienellä henkilömäärällä. Alteryxin ja Tableaun yhdistelmällä analyytikko pystyy hoitamaan tarvittavat työvaiheet itse riippumatta muista henkilöresursseista tai heidän aikatauluistaan.

Erityyppisten tietolähteiden yhdistely Alteryxillä

Alteryx tukee vielä Tableautakin monipuolisemmin erilaisia datalähteitä. Varsinainen vahvuus tulee kuitenkin siinä, että erimuotoiset datat saadaan yhdistettyä helpommin, jos niihin liittyy muotoilu- tai siivoustarpeita. Lisäksi tuloksena saatu data voidaan kirjoittaa tietokantaan tai julkaista datalähteeksi joko muiden käyttäjien tai visualisointiväliden hyödynnettäväksi.

Alteryx:istä data voidaan tallettaa Tableaun tde:ksi tai julkaista suoraan datalähteeksi Tableau Serverille. Data voidaan myös tallentaa tietokantaan, josta ne voidaan Tableaulla hakea. Alteryxin Scheduler-optiolla tämä voidaan tehdä ajastetusti. Alteryx Server tarjoaa myös mahdollisuuden hakea data käyttämällä Tableaun Web Data Connectoria, jolloin tiedot voidaan hakea suoraan lähtöjärjestelmistä.

Ohjelmointirajapintojen (API:en) hyödyntäminen

Nykyisin yhä enemmän datalähteenä toimii API:t, joista tarvittava data voidaan hakea. Tästä esimerkkinä avoimen datan lähteet. Datalähteet voivat olla SOAP- tai REST-pohjaisia palveluita tai web-sivuja. Vastauksena saatava data voi olla esim. xml, json tai html-muotoista, joista Alteryxillä voidaan poimia halutut tiedot. Nämä tiedot voidaan samalla yhdistää muihin datalähteisiin ja viedä Tableauhun visualisoitavaksi. Moniin palveluihin löytyy valmis työkalu (connector), jolla palveluun kytkeydytään, kuten Adobe ja Google Analytics, Salesforce tai Amazon S3.

Haluatko lisätietoa tai räätälöidyn esittelyn?

Ilmainen Alteryx Designer kokeiluversio

Täysin toimiva ja ilmainen Alteryx Designer kokeiluversio on rekisteröinnin jälkeen vapaasti käytettävissä 14 vuorokautta. Saat käyttöösi täydellisen ohjelmiston kaikkien toiminallisuuksien kanssa. Pääset tällä tavoin ilman sitoutumista kokeilemaan edistyneintä ohjelmistoa datan valmistelun, datan puhdistamisen ja datan yhdistelyn osa-alueilta. Et tarvitse antaa maksutietoja kokeilujaksolle. Saamme tiedon latauksesta ja saatamme olla sinuun yhteydessä varmistuaksemme onnistuneesta kokeilusta.

Alteryx kannettavalla tietokoneella

Lisätietoa Alteryxistä

Haluatko lukea vielä itse lisää Alteryxistä? Olemme koonneet alle hyviä linkkejä englanninkieliseen lisämateriaaliin:

Alteryxin perusominaisuudet

White Paper

The Definiteve Guide for Preparing Your Data for Tableau

Datan valmistelun opas

E-kirja

Data Blending for Dummies
Data

Opas datan valmistelusta Tableaulle

White paper

6 Steps to Faster Data Blending for Tableau
Tableau

Alteryx ja survey data

White Paper

Mastering Survey Analytics With Alteryx and Tableau

Datan siivoaminen Alteryxillä Tableauta varten

White Paper

Spend Less Time Cleaning Your Data for Tableau with Alteryx

Data blending tietovarastoissa

White Paper

6 Steps to Faster Data Blending Using Your Data Warehouse

Valikko